Profiesiejat

Uûs en vuraal ‘nen dikke profiesiejat vur de bedeenkers en de maokers van website Heemkunde Kanne

Ech get wat ontbroêk vur de rol dèj Heemkunde spèèlt in ós däörep.

Het zuût –vèn iech-  al hil euverzichtelek en aontrèkkelek oêt. Door de website te gebruke zalle v’r wol zien wat aanders of bèèter kènt.

Wat ’n  kaanse vur ederèe dèè get te vertèlle hèèt  euver Kan en/of euver  het Kanners en – wèè wèt-   in ’t Kanners.

Väöl sukses.

Twajn