Asgoonsdig

askruisje5

 

De vastentiêd ès seens goonsdig (asgoonsdig) begós. Tot op vastelaovend (den aovend veur de vaste) maog, wèè dat wèlt, nog vàolop plezeer maoke. Vastelaovend  ès àoch de naom gewode vur de hille karnevalviêring.

Hil get löj (meh zeker wiêniger as vreuger) begènnen hunne vastentiêd mèt het hole van het assekröjske tèjdens ‘nen deens in de kèerek of in de kepel. Dat gebeurt noê nog bekaans op dezellefde meneer as vreuger.

Op e sjeutelke loêge de asse van de verbrande pàèmkes van Paamzoondig van ‘t jaor teveur. De pestoêr döjde z’nen döjm in de asse en mook daomèt e kröjske op de väörkop van wèè dat kröjske wou hèbbe. Daobiê zaag ‘r in ‘t Latiên tot v’r traon móste deenke tot v’r mer as wórre en tot v’r àoch zoe, nao de doêd, zouwen èjndige. De kröjskes wórre neet altiêd èève sjón want doh wórre hil väöl köp. Noê weud dao dèks  ‘ne stàèmpel veur gebruûk; ederèe krèjg krek hetzellefste en sjón gevörremp kröjske. Aste toês kóms goêfste dèks dat kröjske euver on wèè neet noh den deens haaw kènne komme door d’ne väörkop tege dèè van den toêsbliêver te stoête. Dat neumde ze in Kan “knótse”.

De mós àoch prebere dat kröjske zoe lang meugelek te bewaore dus zeker neet espres oêtvèège vur noh sjaol te goon of kemissies te doên want  dèè het kós hawe tot Paose kroêg e nöj kestum van de pestoêr. Iech hèb noêts hure zègge tot iêmes in Kan dat kestum gewonnen hèèt.

Twajn