Lèèsplàènkske 4

Veerde lèèsplàènkske

In dit vierde leesplankje visualiseren we de tweeklanken. Tweeklanken zijn een combinatie van een klinker (kort of lang) en medeklinker ( halfklinker) j of w. Het Kanners telt meer tweeklanken dan het AN. omdat het meer klinkers heeft.
In onderstaand overzicht geven we telkens voor de tweeklank een eerste woord dat op het leesplankje wordt uitgebeeld gevolgd door een of twee andere Kanners woorden met deze tweeklank en hun vertaling in het Nederlands.

Overzicht
Tweeklanken met j – naslag.
kort: aj,èj,oj,öj, iej, oej, uuj
NB Ook hier verdubbeling van de medeklinker j na de korte a, è, o, ö

aj : bajke, zich hajje (zich haasten), knaj (rotwijf).
èj : bèj-bèjje, wèj (hoe), wèjjer (verder).
oj : lojje, ojste (oogsten), kojts (koets).
öj : blöj- blöjje, nöjts (nieuws) , höjje (vandaag).
iej : twieje (mèt), lieje (lijden), versmiejelek , (smadelijk).
oej : boeje, de roeje (fanfare St Cecilia), sevoeje (savooiekool).
uuj : uujer, nuuj (ongaarne), oêtnuuje (uitnodigen).

lang: aaj (aje), eej (eje ), ooj (oje), èèj, èej, aoj, àoj, äöj, äoj.
NB aa, ee, oo in gesloten lettergreep, a, e, o in open lettergreep.

aaj-aje : haaj-haje, zwaje, (zwaaien), zich begaje: (zich te goed doen).
àèj : wàèjer, àèjke (eitje), ràèjs (reis).
eej-eje : kneej-kneje, verbeje (verbieden), weje (weeën).
èèj : bèèje, gèèje (wieden), stèèj (steden).
èej : mèejkèèver, palèejs (paleis), trèejn (trein).
aoj : slaoj, baoj (veldwachter), braoje (braden).
àoj : kàojs, pàojs (paus), Dàojsbàèreg (Dousberg in Maastricht).
äöj : vläöjkes, dräöj (draden), zich kräöje (judassen).
äoj : sjäojns, läoj (lui).
euj : veuj, meuj (moe), greuje (groeien).
ooj -oje : bloje, rooj (roede), rotsooj; (rotzooi).

Tweeklanken met w-naslag.
kort: aw, ouw, öw.
aw : iech haw (van diech), iech onthaw (ik onthoud).
ouw : krouwkaar, de blouwe (fanfare Alliance in Kanne, sjouw(schouw).
öw : vröwke (vrouwtje), töwke (touwtje), möwke (mouwtje).

lang: aaw(awe), àèw, aow, àèw, iêw, èèw
NB aa in gesloten lettergreep, a in openlettergreep.
aaw awe: vawe, iech haaw-v’r hawe (ik had-we hadden), flaaw (flauw).
àèw : sjàèwke, kàèwke (lichte verkoudheid).
àow : gebàow, sjàow (schuw), ràow (rauw).
iêw : liêw, spriêw (spreeuw), miêw (meeuw).

Lèèsplàènkske 4